Zoeken naar:

Privacy Statement website Huibert Schallenberg

Met dit privacy statement informeert Frans Schallenberg (hierna te noemen FS) je over hoe FS omgaat met persoonsgegevens.

Artikel 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens
In dit privacy statement beschrijft FS hoe FS als verwerkingsverantwoordelijke met jouw persoonsgegevens omgaat.

Artikel 2. Wat is een persoonsgegeven
Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven. Of bepaalde informatie als een persoonsgegeven moet worden gekwalificeerd hangt er mede vanaf of ik beschik over wettige middelen waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij deze inzet om een betrokkene te identificeren.

Artikel 3. Persoonsgegevens die ik verwerk
FS verwerkt persoonsgegevens over jou omdat je gebruik maakt van de diensten van FS en FS daarmee gegevens verstrekt, dan wel FS in staat stelt gegevens vast te leggen over jouw aanvraag.
FS heeft de volgende persoonsgegevens van je nodig:

 1. Naam;
 2. Voorna(a)m(en) of voorletter(s);
 3. E-mailadres.

Artikel 4. Geen verwerking van gegevens van personen jonger dan 16 jaar
FS heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. FS raadt ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat FS hun persoonsgegevens verwerk.

Artikel 5. Verwerking, grondslagen en gerechtvaardigde belangen
De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 1. Toestemming;
 2. Uitvoering van een aanvraag van jou;
 3. Wettelijke verplichting;
 4. Vervulling van een taak van algemeen belang;
 5. Gerechtvaardigd belang van FS of een derde.

Gerechtvaardige belangen zijn onder andere, beveiliging, preventie, IT beheer, onderzoek en analyse naar diensten, bedrijfshuishouding, intern beheer.

Artikel 6. Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens
FS verwerkt jouw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden op basis van artikel 5 van dit privacy statement.

 • Het in bepaalde gevallen onderhouden van communicatie me jou in het kader van een aanvraag;
 • Het verbeteren van de inhoud van de communicatie;
 • Het bieden van diensten op het internet;
 • Het koppelen en analyseren van cookies aan mijn website.

Artikel 7. De website van FS gebruikt cookies.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mag FS cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies heeft FS uw toestemming nodig.
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de pagina’s van FS worden weergegeven.

Je toestemming geldt voor de volgende gebieden:

 • __utm.gif
  • Google-analytics.com
  • Trackingcode van Google Analitics die details over de browser en computer van de bezoeker registreert
 • collect
  • Google-analytics.com
  • Gebruikt om gegevens van Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker
  • Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen
 • Facebook
  • Like us on Facebook
  • Gebruikt door de sociale netwerkdienst Facebook voor het volgen van het gebruik van embedded services

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser

Artikel 8. Gegevens die door de bezoeker verstrekt worden
FS kan de gegevens die door de bezoeker verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Het verwerken van de verstrekte informatie;
 • Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de verstrekte informatie, zoals een mail waarin de gegevens vermeld staan.

Artikel 9. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de bezoeker aan FS zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzonderingen op deze regel:

 • Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

Artikel 10. Hoe lang ik gegevens bewaar
FS bewaart de persoonsgegevens tot het einde van het kalenderjaar, op 31 december worden de persoonsgegevens vernietigd. Per 1 januari start een nieuwe registratie.

Artikel 11. Beveiliging
De gegevens die de bezoeker aan deze website of aan FS verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. FS heeft technische- en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen.

Artikel 12. Jouw rechten, waaronder het recht om bezwaar te maken
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens FS van jou heeft vastgelegd. Hiervoor kun je contact met FS opnemen via het contactformulier.
Naast het recht op inzage heb je met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens de volgende rechten:

 • het recht om jouw toestemming in te trekken, voor zover de verwerking van jouw persoonsgegevens daarop is gebaseerd;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • het recht om jouw persoonsgegevens te (laten) rectificeren/corrigeren;
 • het recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens;
 • het recht op beperking van de jou betreffende verwerking;
 • het recht op dataportabiliteit (uitwisselen van gegevens);
 • het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Je kunt jouw rechten slechts uitoefenen voor zover de wet je deze rechten toekent. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou zelf is gedaan, vraagt FS om een kopie van jouw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Hierbij vraagt FS ook om op deze kopie de pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en het burgerservicenummer onherkenbaar te maken.

Klik hier indien je gebruik wilt maken van een van je rechten.

Artikel 13. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over dit Privacy Statement terecht bij FS. De contactgegevens staan vermeld op deze website.

Artikel 14. Beheer
Deze website staat onder beheer van FS. De contactgegevens zijn te vinden op deze website.

Artikel 15. Disclaimer
FS is gerechtigd de inhoud van dit Privacy Statement te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Dit Privacy Statement geldt voor iedereen die deze website bezoekt.

Laatste update: 19-04-2021