Impressum

Impressum en Copyright

Impressum

Beheer 
De website van Pedicure Marianne Minkenberg staat onder beheer van Frans Schallenberg (Impressum).

Gegevens van bezoekers
Zie voor het verstrekken van gegevens aan Pedicure Marianne Minkenberg de Privacy Statement.

Cookies
Pedicure Marianne Minkenberg maakt gebruik van Cookies, zie Privacy Statement.

Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen terecht middels het contactformulier.

Impressum en Copyright

Het copyright op deze website valt onder het auteursrecht en is van toepassing op alle foto’s, teksten, onderwerpen en inhoud. Tenzij anders vermeld. De website is eigendom van Frans Schallenberg. Het is niet toegestaan deze website of de inhoud te kopiëren of te verspreiden. Hiervoor is uitdrukkelijke schriftelijke toestemming nodig van Fans Schallenberg.
De onderstaande punten zijn de belangrijkste regels voor het auteursrecht.

  • Auteursrecht is automatisch. In elk geval in de (vele) landen die de Conventie van Bern ondertekend hebben. Zodra iemand een werk maakt, rust daar in die landen auteursrecht op;
  • Opzettelijke schending van het auteursrecht geldt in Nederland als een misdrijf;
  • Het auteursrecht op een werk vervalt zeventig jaar (te rekenen vanaf de 1e januari) na het overlijden van de maker. Na deze periode kan het werk vrij verspreid en aangepast worden;
  • Niet in alle gevallen is het maken van kopieën het alleenrecht van de eigenaar van het auteursrecht of van licentiehouders. Hier volgen enkele voorbeelden.
    • Citaatrecht. Volgens het Nederlandse (art. 15a Auteurswet 1912) mogen auteursrechtelijk beschermde werken geciteerd worden.  In een aankondiging, beoordeling, polemiek of wetenschappelijke verhandeling. Voorwaarde is dat het werk waaruit geciteerd wordt rechtmatig openbaar is gemaakt. Het geciteerde materiaal een subfunctie vervult in het hoofdwerk. Het citaatrecht is beperkter en meer afgebakend dan het begrip fair use.
    • Thuiskopie. Volgens het Nederlands auteursrecht is het maken van een thuiskopie geen inbreuk op het auteursrecht (art. 16c Auteurswet 1912). Een thuiskopie mag niet aan derden worden afgegeven. Daarmee overschrijdt men dat wettelijk vrijgelaten beperkt eigen gebruik.

Disclaimer

Het is mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en meningen zijn die van Frans Schallenberg (Impressum).

Frans Schallenberg kan er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevindt. Zonder enige (impliciete) garantie of waarborg. Dit ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Frans Schallenberg sluit alle aansprakelijkheid uit. Voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard dan ook. Frans Schallenberg is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie. Frans Schallenberg garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze website. Noch staat Frans Schallenberg garant voor enige van dergelijke producten gedane bewering.

Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen. Of onderzoek te verrichten voor gebruik van deze website.

De informatie op deze website wordt periodiek aangevuld. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Gelinkte websites
Vanaf deze website kun je doorklikken naar externe websites. Frans Schallenberg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor websites die niet door hem worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen. Ook is Frans Schallenberg niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites.