Zoeken naar:

1. Beheer

Deze website staat onder beheer van Frans Schallenberg (verder vermeld als FS)

2. Gegevens van bezoekers

Gegevens van bezoeken aan deze website worden niet bewaard. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

3. Vervallen

4. Vervallen

5. Copyright

FS is de auteur van deze website. Het auteursrecht ofwel copyright op deze website, valt onder de Auteurswet en is van toepassing op alle foto’s/afbeeldingen, op alle teksten, op alle onderwerpen en op de gehele inhoud, tenzij anders vermeld. Het is niet toegestaan deze website of de inhoud van deze website, te kopiëren of te verspreiden, zonder dat dit met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming gebeurt van de auteur van deze website.

De onderstaande punten zijn de belangrijkste regels voor het auteursrecht.

  1. Auteursrecht is automatisch, in elk geval in de (vele) landen die de Conventie van Bern ondertekend hebben: zodra iemand een werk maakt, rust daar in die landen auteursrecht op;
  2. Opzettelijke schending van het auteursrecht zonder de vereiste voorafgaande toestemming van de maker of de eventuele rechthebbende geldt in Nederland als een misdrijf (artikelen 31, 31a, 31b, 32 en 32a van de Auterswet) ;
  3. Het auteursrecht op een werk vervalt zeventig jaar (te rekenen vanaf de 1e januari) na het overlijden van de maker van het betreffende werk. Na deze periode kan het werk vrij verspreid en aangepast worden;
  4. Niet in alle gevallen is het maken van kopieën het alleenrecht van de eigenaar van het auteursrecht of van licentiehouders. Hier volgen enkele voorbeelden.
    1. Citaatrecht: Volgens het Nederlandse (art. 15a Auteurswet 1912) mogen auteursrechtelijk beschermde werken geciteerd worden in een aankondiging, beoordeling, polemiek of wetenschappelijke verhandeling, onder de voorwaarde dat het werk waaruit geciteerd wordt rechtmatig openbaar is gemaakt en het geciteerde materiaal een subfunctie vervult in het hoofdwerk. Het citaatrecht is beperkter en meer afgebakend dan het begrip fair use.
    2. Thuiskopie: Volgens het Nederlands auteursrecht is het maken van enige exemplaren voor eigen oefening, studie of gebruik geen inbreuk op het auteursrecht (art. 16c Auteurswet 1912). Een thuiskopie mag niet aan derden worden afgegeven: daarmee overschrijdt men dat wettelijk vrijgelaten beperkt eigen gebruik.

6. Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die FS besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze website, zijn die van FS.

FS kan er niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg, ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

FS sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. FS is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie, die door middel van deze website verkregen is. FS garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze website, noch staat FS garant voor enige van dergelijke producten gedane bewering.

Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten, voor gebruik van de uit deze website verkregen informatie.

De informatie op deze website wordt periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Gelinkte websites

Vanaf deze website kun je doorklikken naar externe websites. FS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites, die niet door FS worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen. Ook is FS niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze websites.