Taken en Bevoegdheden

Marechaussee te voet in grote en kleine tenue 1814-1844. (Taken en Bevoegdheden)
Marechaussee te voet in grote en kleine tenue 1814-1844.


Show 18 footnotes
 1. Grensbeambte of tolbeambte. Titel van zekere ambtenaren in overheidsdienst
 2. .  Rijksambtenaar met opsporingsbevoegdheid, die onder andere belast is met het toezicht op de monstering van zeelieden
 3. Bevoegdheid tot handelen of oordelen
 4. Alied Forces Central Europe, nu Allied Forces North Europe in Brunssum
 5.  Een brigade wordt niet gesloten maar opgeheven
 6. Hippietijd
 7. Het uit Nederland verwijderen (uitzetten) van personen met de “sterke arm”
 8. Het overnemen van personen aan de grens
 9. Inlichtingendienst binnen de Koninklijke Marechaussee, opgezet om gegevens afkomstig van de grensbewaking te verzamelen. Belangrijkste taak van deze dienst was het registreren van het personenverkeer over de landgrenzen
 10. Ter plaatse of aan den lijve onderzoeken op smokkelwaar
 11. Onder aanhouding wordt verstaan het vatten of beetpakken (arresteren) van de verdachte
 12.  Het in verzekerde bewaring stellen. In belang van het onderzoek ter beschikking van justitie blijven op een aangeduide plaats
 13. In een wet worden gebruikelijk ambtenaren aangewezen die bevoegd zijn tot het opsporen van strafbare feiten van deze wet. In de Wapenwet van 1890 was hiervan echter geen sprake. Dit hield in dat enkel opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering (de algemene opsporingsambtenaar) bevoegd waren tot opsporen van de strafbare feiten van deze wet. Ambtenaren der I&A bezaten enkel opsporingsbevoegdheid aan de doorlaatposten die niet door de Koninklijke Marechaussee werden bediend
 14. Een transactie is het vrijwillig voldoen aan een door een vervolgende instantie gestelde voorwaarden, tengevolge waarvan deze instantie afziet van vervolging
 15. Met name genoemde wegen (buiten de officiële grensovergangen) waar men met een speciale vergunning (vergunning klein grensverkeer) de grens mocht passeren
 16. Verklaring van het Uitvoerend Comité over de controlemaatregelen die moeten plaatsvinden aan de buitengrens van het Schengengebied. Verder voorziet het Schengen-acquis in de samenwerking tussen Politiekorpsen uit de deelnemende landen. Een gezamenlijk informatiesysteem voor gezochte misdadigers, vermiste personen en gestolen voorwerpen
 17.  Het uitvoerend Comité
 18. Aan de rechtbank van een ander land (de opeiser) overleveren van een verdachte