Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die schallenberg.nl aan de samenstelling van de website besteedt is het mogelijk, dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd, onvolledig of onjuist is. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website van schallenberg.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van
schallenberg.nl. schallenberg.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. schallenberg.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. schallenberg.nl is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website verkregen is.

Persoonlijke informatie
U kunt de website gebruiken/bezoeken zonder dat u schallenberg.nl meedeelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Er bestaat echter de mogelijkheid dat schallenberg.nl voor specifieke doeleinden informatie van u nodig heeft zoals bijvoorbeeld: naam en e-mailadres. Deze informatie wordt door schallenberg.nl niet verstrekt aan derden. Indien u nog vragen of twijfels hierover heeft kunt u contact opnemen middels de contact pagina.

Links naar andere sites
In de website van schallenberg.nl zijn links opgenomen naar andere websites. schallenberg.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites noch voor de privacybescherming op die websites.